Famous burials


Krushelnytska Solomiya

Solomiya Krushelnytska / 1872-1952 /

Worldfamous opera singer, lyric-dramatic soprano, prima of the theater “La Scala”.  Sculptor F. Bryzh, 1984

Images gallery