Katalog zabytków


Zapolska Gabriela

/1857-1921/

Polska pisarka i aktorka.

Fotogaleria